Video

ბელა ჩეკურიშვილი: დაბრუნება: დუმუზის სიმღერა ინანასადმი
ბელა ჩეკურიშვილი: ლურსმანი/ Der Nagel
ნესტან ბაგრატიონ-დავითაშვილი: მე არ მჯერა. ტექსტი: ბელა ჩეკურიშვილი.
ბელა ჩეკურიშვილი: იზოლაცია / Isolation
ბელა ჩეკურიშვილი : წითელი წიწაკები / Rote Chilischoten
მოვუხმობ ავდარს / Ich beschwöre das Gewitter
Scroll to Top